X
تبلیغات
قرارداد جعاله مطالعات فني - حقوقي و اقتصادي

نمونه انواع قراردادها

قرارداد جعاله مطالعات فني - حقوقي و اقتصادي

قرارداد جعاله مطالعات فني ، حقوقي و اقتصادي

اين قرارداد براساس ماده 10 قانون مدني و مادتين 569 و 570 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در باب جعاله و با علم و اطلاع كامل و در عين صحت عقلي طرفين منعقد گرديده است و كليه مفاد آن براي طرفين نافذ و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1) جاعل (ملتزم):

2-1) عامل (طرف):

ماده 2- مورد جعاله (موضوع قرارداد)

ارائه خدمات در خصوص انجام كليه مراحل اداري و مطالعات فني و امور حقوقي و اقتصادي از جمله مراجعه به كليه ادارات دولتي و غير دولتي كليه مجموعه ها، زير مجموعه هاي قوه قضائيه (دادگاههاي عمومي- كيفري- خانواده- دادگاههاي انقلاب....) كليه بنيادها و ارگانهاي دولتي و انقلابي، وزارتخانه ها- سفارت خانه ها- بانكها و از اين قبيل جهت حل و رفع مشكل امور، ملتزم بدست آوردن حقوق جاعل كه شامل --------------مي باشد.

ماده 3- اجرت جعاله (جعل)

1-3-اجرت جعاله شامل حق الزحمه و كارمزد عامل براي تمامي خدمات مورد جعاله به مبلغ ......ريال و يا ........% درصد از هر آن چيزي كه از بابت جعاله بدست آيد تعيين و توافق گرديده است كه به شرح ذيل از طرف جاعل به عامل پرداخت ميگردد.

2-3-پيش پرداخت مبلغ ..................ريال بعنوان پيش پرداخت قرارداد طي چك شماره .................... مورخ ....از طرف جاعل به عامل پرداخت گرديد...........ريال طي و يا .................%درصد از حصول مورد جعاله كه طي ......... از طرف جاعل به عامل تحويل و يا پرداخت ميگردد.

تبصره: جاعل مي‌تواند کلیه مطالبات، خسارات قانونی و قراردادی و سایر خسارات وارده به خود را از محل وجه تضمین فوقالذکر، بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی، وصول نماید.

3-3-تضمين اجرت جعاله : جاعل به عنوان تضمين و حسن اداي اجرت مورد جعاله يك فقره چك به مشخصات ...... نزد عامل قرار دادند كه در صورت هرگونه خلاف تعهد پرداخت مورد تضامن از سوي عامل قابل وصول مي باشد و در صورت تسويه حساب مالي از سوي جاعل ، عين چك بايد از سوي عامل به جاعل مسترد گردد.

ماده 4- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ دريافت پيش پرداخت حداقل به مدت ------- ماه كاري تعيين و توافق گرديده است كه در صورت توافق طرفين در ماده ده اين قرارداد (توضيحات توافقي) قابل تغيير و يا تمديد خواهد بود.

ماده5- سایر شرایط

1-5-طبق ماده 565 قانون مدني جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثنا و عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد، كه طبق توافق طرفين مبلغ پيش پرداخت را شامل ميگردد.

2-5-اسناد و مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامل مي رسد تا به جاعل تحويل گردد، نزد عامل امانت مي باشد.

3-5-ارائه و تحويل مدارك مورد نياز جعاله به عهده جاعل مي باشد و چنانچه هرگونه مشكلي در اين رابطه بروز نمايد كه موجب توقف كار گردد و يا عين مدارك و اسناد (رونوشت يا اصل) از لحاظ قانوني خلاف و يا جعلي باشد به منزله فسخ جعاله از سوي جاعل بوده و جاعل موظف به پرداخت خسارت مالي به عامل و ضبط و حصول پيش پرداخت مورد قرارداد از سوي عامل مي گردد.

ماده 6- فورس ماژور

هرگونه موانع قانوني و حوادث غير منتظره از قبيل سيل، زلزله و جنگ و از اين قبيل كه باعث توقف فعاليتهاي عامل گردد، بروز نمايد قرارداد فسخ و حسابهاي في مابين طبق قوانين جعاله و مدني بين الطرفين تسويه خواهد گرديد.

ماده7- حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره دوستانه ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی یک طرف مبنی بر وقوع اختلاف، حل وفصل نمود، موضوع از طریق داوری توسط هیاتی مرکب از داور منتخب جاعل، داور منتخب عامل و یک نفر داور ثالث به انتخاب دو داور مذکور حل و فصل خواهد گردید. چنانچه طرفین ظرف مدت 3 روز داور مربوطه را انتخاب ننمایند و یا داوران منتخب داور ثالث را در مدت مذکور انتخاب ننمایند، تعیین داور انتخاب نشده به‌عهده دادگاه صالح مي‌باشد‌. رأی هیات مذکور برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا مي‌باشد‌ ضمن اینکه عامل مي‌بایست که تا پایان اختلاف، کلیه تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد مطابق مفاد قرارداد اجرا نماید.

ماده 8- اقامتگاه قراردادي طرفین

اقامتگاه قراردادی طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و انجام کلیه مکاتبات به نشانیهای مذکور در حکم ابلاغ به طرف دیگر مي‌باشد. در صورت تغییر در نشانیهای فوق، مراتب مي‌بایست بهطور کتبی به طرف دیگر اعلام شود. تا پیش از دریافت اعلامیه یاد شده، کلیه مکاتبات، مراسلات، اظهارنامهها و غیره به نشانیهای سابق، ابلاغ شده محسوب مي‌گردد.

ماده 9- نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده و چهار نسخه متحدالمتن و با اعتبار یکسان تنظیم و در تاریخ -------- توسط طرفین امضاء و مبادله گردید.

جاعل

عامل

مهر و امضا

مهر و امضا

+ نوشته شده در ۶/۴/۱۳۹۱ساعت ۰۹:۳۵ توسط تهمینه رحمانی دسته : نظر(1)